سوزن آنژیوکت که قابلیت ضد عفونی خود را دارد

میزان موفقیت اولین تلاش سوزن آنژیوکت 92.3% (24/26) در گروه D و 72% (18/25) در گروه C بود. بر این اساس، محاسبه حجم نمونه به صورت دوطرفه با استفاده از آزمون دقیق فیشر (α err = 0.1، توان) انجام شد.

(1-β خطا) = 0.9). حجم نمونه در هر گروه 69 نفر بود و در مجموع 152 بیمار با در نظر گرفتن نرخ ترک تحصیل 10 درصد برنامه ریزی شد.

داده ها به صورت عدد (درصد، %) یا میانگین ± انحراف استاندارد (SD) یا به عنوان میانه (محدوده بین چارکی، IQR)، در صورت لزوم ارائه می شوند. خطرات نسبی و فواصل اطمینان 95٪ (CIs) در صورت لزوم نقل شد.

ریسک نسبی و 95% CI به استثنای 1 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شدند. تفاوت ها و 95% CI به استثنای 0 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شدند.

متغیرهای پیوسته با استفاده از آزمون t یا آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون مقایسه شدند. و برای تست نرمال بودن از آزمون Shapiro-Wilk استفاده شد.

در صورت لزوم، متغیرهای طبقه‌بندی با استفاده از آزمون کای‌دو پیرسون یا آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند. زمان کلی کانولاسیون با استفاده از نمودار بروز تجمعی Kaplan-Meier با آزمون‌های log-rank مقایسه شد.

تمام تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری MedCalc® نسخه 20.014 (MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium;https://www.medcalc.org ; 2021). معنی داری آماری در p <0.05 قرار گرفت.

نتایج
در مجموع 152 بیمار از نظر واجد شرایط بودن مورد ارزیابی قرار گرفتند.

از این تعداد، 1 بیمار به دلیل امتناع از شرکت حذف شد (1 = n). بنابراین، 151 بیمار وارد مطالعه شدند و به یکی از دو گروه تقسیم شدند: گروه D (76 نفر) و گروه C (75 نفر).

هیچ بیمار پس از تخصیص مطالعه ترک تحصیل نکرد. مشخصات دموگرافیک پایه بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.

مشخصات و شرایط شریان رادیال در جدول 1 ارائه شده است. عمق پوست تا شریان، قطر داخلی شریان و امتیاز وضعیت شریان رادیال بین گروه‌های D و C تفاوت معنی‌داری نداشت.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.